O nas:

Agnieszka Kluczniok

Agnieszka Kluczniok

mgr Agnieszka Kluczniok – absolwentka pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki terapeutycznej (studia licencjackie w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach) oraz oligofrenopedagogiki (studia magisterskie w Akademii Pedagogicznej w Krakowie). Posiada również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych.

Ukończyła 3-stopniowe szkolenie „Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym” w Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach. Uczestniczyła także w warsztatach „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych” oraz szkoleniach „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych”, „Diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R”, "Zespół Aspergera" – szkolenie Fundacji Synapsis.

Posiada Certyfikat (nr 345/2015) uprawniający do stosowania Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP).

Ukończyła szkolenie dotyczące stosowania kwestionariusza M-CHAT-R/F (Fundacja Synapsis) przeznaczone do regularnych obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy w kierunku występowania zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu.

Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując od 2000 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie. Jest wychowawcą klasy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci z autyzmem oraz prowadzi zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Przez kilka lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koordynując warsztaty integracyjno-aktywizujące dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Gminie Gierałtowice, w tym także z autyzmem.

Obecnie zdobywa wiedzę oraz doskonali swoje umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej wg założeń Metody Krakowskiej. Systematycznie uczestniczy w warsztatach oraz spotkaniach superwizyjnych organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej.


Agnieszka Kapcewicz

Agnieszka Kapcewicz

mgr Agnieszka Kapcewicz - terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta behawioralny (nr licencji 78/T/2011), trener Biofeedback EEG I stopnia.

Ukończone kierunki studiów: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi –studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doświadczenie w pracy zdobywała pracując na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży CZP Feniks w Gliwicach i Zabrzu. W latach 2007-2011 pracowała w Centrum Terapii Behawioralnej, gdzie prowadziła terapię indywidualną i grupową oraz trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku szkolnym. W latach 2010-2012 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Knurowie prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera. Od 2008 roku jest nauczycielem prowadzącym w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, gdzie do dzisiaj z pasją oddaje się pracy z przedszkolakami.

Występowała jako prelegent na konferencjach w Chorzowie, Rudzie Śląskiej i Knurowie. Uczestniczyła w projekcie przybliżenia gimnazjalistom problemów i trudności ich rówieśników z Zespołem Aspergera. Od czterech lat zajmuje się organizacją konferencji poświęconych autyzmowi na terenie Knurowa. Prowadziła warsztaty dla nauczycieli przedszkoli poświęcone rozwijaniu inteligencji emocjonalnej u dzieci. W starszych grupach przedszkolnych prowadzi zajęcia z programu promocji zdrowia psychicznego dzieci – „Przyjaciele Zippiego.”

W „Spektrum” będzie prowadziła trening umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu.