Oferta:

Zajęcia stymulujące i wspierające rozwój


Pobudzanie psychoruchowego i społecznego potencjału dziecka.
Po wnikliwej obserwacji tworzony jest plan terapeutyczny, który zawiera zestaw ćwiczeń odpowiednio dobranych do indywidualnych potrzeb dziecka.
Zaleca się rozpoczęcie działań stymulujących rozwój psychoruchowy, nawet jeśli dziecko nie posiada diagnozy, ale rodzic jest zaniepokojony jego zachowaniem.
Oczekiwanie na badanie w ośrodku diagnostycznym trwa często kilka miesięcy. Warto wykorzystać ten czas, ponieważ u małych dzieci ośrodkowy układ nerwowy wykazuje dużą plastyczność, a to sprzyja kompensacji deficytów.


Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne


Przeznaczone dla dzieci autystycznych w wieku przedszkolnym i szkolnym. Celem jest rozwijanie mocnych stron dziecka i wyrównywanie jego deficytów w zakresie:

 • czynności poznawczych (percepcja, uwaga, pamięć, myślenie),
 • motoryki małej i dużej,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozumienia mowy, mowy i komunikacji.
 • umiejętności przedszkolnych i szkolnych ( m.in. grafomotoryka, pisanie, nauka czytania, dopasowywanie i sortowanie, umiejętności matematyczne, rozszerzanie wiedzy ogólnej, przygotowanie do nauki z podręcznikiem),
 • samoobsługi,
 • umiejętności społecznych,
 • umiejętności zabawy dostosowanej do wieku dziecka.

Metoda pracy dostosowana jest indywidualnie do każdego dziecka. Istotne jest, aby oddziaływanie terapeutyczne było zgodne z przekonaniem rodzica o słuszności proponowanej metody oraz było kontynuowane w domu.

Możliwe jest prowadzenie terapii opartej na założeniach Metody Krakowskiej. Jest to systemowa terapia funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.Więcej o metodzie. Więcej informacji.


Trening Umiejętności Społecznych


Dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych, w szczególności z Zespołem Aspergera, czy z autyzmem wysokofunkcjonującym. Zajęcia mają na celu:

 • trenowanie umiejętności komunikacyjnych,
 • nabywanie umiejętności współpracy w grupie oraz pracy nad przestrzeganiem zasad,
 • naukę samokontroli, rozumienia i wyrażania emocji,
 • pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.
 • budowanie tożsamości i poczucia własnej wartości.

Trening Umiejętności Społecznych ma formę zajęć grupowych.Diagnoza Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)


Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Diagnoza z wykorzystaniem KORP umożliwia ocenę rozwoju dziecka w sferach:

 • rozwój ruchowy
 • motoryka precyzyjna i lateralizacja
 • spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • komunikowanie się i mowa (w tym również percepcja słuchowa oraz zachowania prewerbalne)
 • emocje i relacje społeczne
 • funkcje behawioralne
 • wiedzę i umiejętność uczenia się.

Ponadto narzędzie umożliwia wykrycie tzw. „red flags” – wczesnych sygnałów patologii rozwoju. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie profilu rozwoju dziecka oraz zaplanowanie kroków terapeutycznych. Film o KORPBadanie arkuszem M-CHAT-RF


Przesiewowe narzędzie przeznaczone do regularnych obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy. Przy jego pomocy można ocenić ryzyko wystąpienia autyzmu u danego dziecka jako niskie, średnie lub wysokie. Rodzice wypełniają arkusz M-CHAT-RF a terapeuta bezpłatnie dokonuje jego weryfikacji.