Agnieszka

Agnieszka Kluczniok

Agnieszka Kluczniok – absolwentka pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki terapeutycznej (studia licencjackie w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach) oraz oligofrenopedagogiki (studia magisterskie w Akademii Pedagogicznej w Krakowie). Ukończyłam studia podyplomowe, które dają uprawnienia do nauczania przyrody w szkole podstawowej. Posiadam również kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autystycznych, które uzyskałam na kursie kwalifikacyjnym „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci autystycznych" w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.

Dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych ukończyłam 3-stopniowe szkolenie „Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym” w Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach. Uczestniczyłam także w warsztatach „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych” oraz szkoleniach „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych”, „Diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R”, kurs „Sala doświadczania świata" oraz wiele warsztatów z zakresu pedagogiki zabawy.

Posiadam Certyfikat (nr 345/2015) uprawniający do stosowania Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP).

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując od 2000 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie. Jestem wychowawcą klasy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci z autyzmem. Od 2010 roku współpracuję ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koordynując warsztaty integracyjno-aktywizujące dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Gminie Gierałtowice, w tym także z autyzmem. Aktualnie prowadzę również terapię indywidualną małych dzieci. Pracując z osobami autystycznymi w różnym wieku dostrzegam duże znaczenie wczesnej interwencji terapeutycznej, ponieważ wiele zaburzeń narasta z wiekiem co utrudnia edukację i znacząco obniża jakość życia tych osób. Praca z osobami z autyzmem to wyzwanie, które motywuje mnie do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań i nie pozostawia miejsca na nudę.

Obecnie zdobywam wiedzę oraz doskonalę swoje umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej wg założeń Metody Krakowskiej. Podstawowym założeniem tej metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka oraz osiąganie kolejnych etapów rozwoju wszystkich funkcji poznawczych jakie obserwowane są u dzieci bez trudności i zaburzeń rozwojowych. Systematycznie uczestniczę w warsztatach organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej: „Terapia neurobiologiczna – podstawy", „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem", "Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi. Warsztat praktyczny", „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®", „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu", „Stymulacja procesów myślenia - kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo – skutkowe”, „Metody wywoływania głosek". Biorę również udział w spotkaniach superwizyjnych w Centrum Metody Krakowskiej.

Wspomaganie rozwoju przeznaczone dla dzieci od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole. Celem jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju. Po wnikliwej obserwacji tworzony jest plan terapeutyczny, który zawiera zestaw ćwiczeń odpowiednio dobranych do indywidualnych potrzeb dziecka.

Zaleca się rozpoczęcie działań stymulujących rozwój psychoruchowy, nawet jeśli dziecko nie posiada diagnozy,
ale rodzic jest zaniepokojony jego zachowaniem.


Oczekiwanie na badanie w ośrodku diagnostycznym trwa często kilka miesięcy. Warto wykorzystać ten czas, ponieważ u małych dzieci ośrodkowy układ nerwowy wykazuje dużą plastyczność, a to sprzyja kompensacji deficytów.


Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne przeznaczone dla dzieci autystycznych w wieku przedszkolnym i szkolnym. Celem jest rozwijanie mocnych stron dziecka i wyrównywanie jego deficytów w zakresie:

Metoda pracy dostosowana jest indywidualnie do każdego dziecka. Istotne jest, aby oddziaływanie terapeutyczne było zgodne z przekonaniem rodzica o słuszności proponowanej metody oraz było kontynuowane w domu.


Możliwe jest prowadzenie terapii opartej na założeniach Metody Krakowskiej. Jest to systemowa terapia funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.
Więcej o metodzie http://www.szkolakrakowska.pl.


Diagnoza Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Diagnoza z wykorzystaniem KORP umożliwia ocenę rozwoju dziecka w sferach:

Ponadto narzędzie umożliwia wykrycie tzw. „red flags” – wczesnych sygnałów patologii rozwoju. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie profilu rozwoju dziecka oraz zaplanowanie kroków terapeutycznych.


Film o KOPR

Zajęcia trwają minimum 30 minut. Po każdym spotkaniu rodzic zostaje szczegółowo poinformowany o przebiegu zajęć oraz otrzymuje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

30 min – 50 zł

45 min – 60 zł

60 min – 70 zł

Zniżka dla osób decydujących się na stałą współpracę!

Pierwsze spotkanie jest bezpłatne i opiera się na rozmowie z rodzicem/opiekunem oraz obserwacji dziecka.

W przypadku małych dzieci oraz dzieci z problememi adaptacyjnymi proponuję na początek zajęcia 30 minutowe i stopniowe wydłużanie czasu terapii.

Czas zajęć oraz ich intensywność uzgadniana jest wspólnie z rodzicem dziecka.

Diagnoza Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP): 1 godz. - 100 zł.